Nyheter

Skolskjutsinventering

Från och med våren 2018 kommer NTF i Skåne att erbjuda länets kommuner en inventering av skolskjutshållplatser. NTF tillhandahåller en lösning för att snabbt och enkelt överblicka hållplatsers säkerhet och åtgärdsbehov. För att säkerställa kvaliteten görs riskanalyser enligt Trafikverkets analysmodell.

Genom att använda detta verktyg går inventering och analys snabbt och smidigt. Verktyget består av två delar; en inventerings- och en analysdel. Analysen är baserad på Trafikverkets modell som beaktar trafiksäkerhet och trygghet för bussresenärer vid busshållplats. Modellen används för att göra en översiktlig bedömning av busshållplatser för linjetrafik och skolskjuts på landsbygd och i tätort – i syfte att prioritera och åtgärda riskfyllda busshållplatser. Vill du veta mera - kontakta Mats Hedfors 070 65 65 423

Skolskjutsinventering

2017-12-20