Pressmeddelande

Hög andel osäkra passager för barn och andra oskyddade trafikanter i Skåne

Under 2013 och 2014 inventerade NTF i Skåne säkerheten vid gång, - cykel- och mopedpassager i tio kommuner. Inventeringen syftade till att öka andelen säkra gång-, cykel- och mopedpassager på kommunala gator och statliga vägar. Bland dessa sticker Ängelholm och Helsingborg med högst andel säkra passager och lägst andel osäkra passager. Lägst andel säkra passager finns i Sjöbo.

Barn och ungdomar har rätt till en säker utemiljö och kunna ta sig till och från skolan och fritidsaktiviteter på egen hand, utan risk för att dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Men eftersom en transport på cykel eller som fotgängare, som regel innebär korsande av gator krävs säkra passager.

- Ängelholm och Helsingborg sticker onekligen ut ur positiv synvinkel i Skåne. Ängelholm hade en hög andel säkra passager när inventeringen genomfördes 2014 och har fortsatt i rätt riktning och står nu med 41 % säkra passager och 36 % osäkra passager. Helsingborg har haft en stark utveckling och uppnår idag 32 % säkra passager och har begränsat osäkra passager till 27 %. Eslöv, Kristianstad och Ystad har också upplevt en positiv utveckling sedan inventeringen, men på lägre nivåer. Lund, Landskrona, Vellinge, Trelleborg och Sjöbo har inte ökat eller marginellt ökat andelen säkra passager sedan inventeringen. Sjöbo når inte ens upp till tio procent säkra passager och sju av tio är att betrakta som farliga eftersom de helt saknas hastighetsdämpande åtgärder, berättar NTF Skånes verksamhetsansvarig Mats Hedfors

Risken att skadas allvarligt eller dödas som bilist har under de senaste tio åren minskat kraftigt. Under samma period har knappt någon ökad säkerhet alls för gående och cyklister kunnat utläsas av statistiken. Det är således otroligt viktigt att arbetet prioriteras och att man i första hand arbetar bort de farligaste passagerna. Av de tio kommunerna i Skåne har sju av dessa minst hälften av passagerna som klassas som osäkra. Kunskapen om Nollvisionens och krockvåldets principer bör idag finnas hos alla beslutsfattare.

-NTF i Skåne har även inventerat Europa, - riks- och länsvägar dvs de statliga vägarna. På länsvägarna, som oftast går igenom tätorter, var endast en fjärdedel säkra vid inventeringstillfället. Trafikverket i regionen behöver också se över säkerheten för barn, ungdomar och andra oskyddade trafikanter vid passager. En trafikmiljö med tillräckligt låga hastigheter är en förutsättning för att vi ska kunna uppmana föräldrar att sluta skjutsa sina barn till och från skolan. Men det krävs också för att kunna möta en åldrande befolkning som är i behov av att kunna upprätthålla god hälsa på ett säkert sätt. Korsande av gator, både som cyklist och fotgängare är oundviklig och det måste gå att göra det säkert, menar Mats Hedfors

Kommunerna och Trafikverket i regionen behöver även i högre utsträckning ta fram långsiktiga handlingsplaner för att kunna prioritera rätt och använda resurserna på bästa sätt. Viktigt är också att väghållarna har rutiner för att kontinuerligt ajourhålla passagerna i den nationella vägdatabasen, så att rätt uppgifter bearbetas. En annan framgångsfaktor är en god dialog med företrädare för kollektivtrafiken. Det är viktigt att komma överens om hur säkerhet för oskyddade trafikanter ska uppnås vid passager där kollektivtrafik förekommer.

• Passager klassas utifrån deras bedömda säkerhetsnivå för oskyddade trafikanter i tre nivåer; säkra, mindre säkra och      osäkra. En gång-, cykel- och mopedpassage definieras som säker om den är planskild (dvs bro eller tunnel) eller om 85 procent av bilisterna kör maximalt 30km/tim. För att säkerställa detta krävs oftast någon form av farthinder i anslutning till passagen
• Utöver de tio kommuner som NTF i Skåne inventerat når två skånska kommuner upp till goda nivåer. Lomma har genomfört inventering på egen hand och når upp till 39 % säkra och 50 procent osäkra passager. Malmö, som ingick i ett pilotprojekt 2010 noterar 32 % säkra och 31 % osäkra.


Kontaktperson:
Mats Hedfors, projektledare NTF i Skåne, mobilnummer: 070-65 65 423

Hög andel osäkra passager för barn och andra oskyddade trafikanter i Skåne

2020-06-10