Pressmeddelande

NTF underkänner snöröjning och halkbekämpning i landets kommuner

Över 13 000 gående skadas årligen i trafiken och den vanligaste olyckstypen är halkolyckor vintertid. NTF arbetar för att minska antalet fallolyckor och har därför undersökt hur väl snöröjning och halkbekämpning utförs på kommunernas gångstråk. Resultatet visar att snöröjningen är otillräcklig vid nära hälften av observationerna.

De senaste fem åren har över 65 000 singelolyckor för gående rapporterats in till olycksdatabasen STRADA via akutsjukvården och den vanligaste olyckan är halkolyckor vintertid. Konsekvenserna medför enorma kostnader för samhället och personligt lidande för de som drabbas.

För att få fler kommuner att prioritera drift och underhåll av gångstråk har NTF genomfört en undersökning i 20 kommuner för att ta reda på hur förhållandena är under vintern. Åtta platser per kommun valdes ut och stickprov genomfördes vid tre tillfällen per plats. Totalt gjordes 480 observationer där kvalitén på snöröjning och halkbekämpning bedömdes under perioden november 2022 – mars 2023.

Undersökningen visade att snöröjningen bedömdes vara otillräcklig vid 49 procent av observationerna. Motsvarande observationer av halkbekämpningen visade att 31 procent fick underkänt. På flera platser delar kommunen ansvaret för snöröjning och halkbekämpning med fastighetsägare och NTF lyfter behovet av samordning.

- Om olyckorna ska minska måste det bli en förbättring. Ansvaret behöver tydliggöras och man bör regelbundet kontrollera att de entreprenörer som får uppdraget att snöröja och halkbekämpa utför detta tillräckligt väl, säger Daniel Kvarnström, verksamhetschef NTF Jönköping.

I samband med att det sista av vinterns grus nu sopas upp över hela landet kommer resultaten från vinterns stickprov i detalj att delges berörda kommuner. NTF kommer att föra en dialog om vad som kan förbättras. NTF rekommenderar bland annat att kommunerna att se över sin kommunikation till både fastighetsägare och allmänhet. Invånarna bör informeras om hur riskerna vintertid kan undvikas och möjliggöra att utsatta grupper har tillgång till halkskydd.

- De pengar som samhället sparar genom färre olyckor skulle kunna satsas på bättre underhåll av gång- och cykelbanor. Då skulle troligen fler välja ett hållbart resande även vintertid, säger Daniel Kvarnström.

NTF:s undersökning av snöröjning och halkbekämpning är genomförd i följande 20 kommuner: Askersund, Fagersta, Halmstad, Hässleholm, Karlshamn, Kil, Kiruna, Laholm, Lindesberg, Mora, Motala, Nordmaling, Nybro, Södertälje, Töreboda, Vänersborg, Ånge, Heby, Krokom och Sveg.

Urvalet av platser gjordes med utgångpunkten att de ska ligga i anslutning till en samhällsfunktion som är nödvändig att kunna nå som gående oavsett väderförhållande och årstid.

NTF underkänner snöröjning och halkbekämpning i landets kommuner

2023-06-01